21آذر 1392

همکار محترم جناب آقای بارانیان، در گذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم غفران و برای بازماندگان صبر

تسلیت به همکار