26مرداد 1392

کارآموزاني که تا 92/7/30 دوره کارآموزي آنان به اتمام رسيده تا 92/8/15 فرصت دارند مدارک و تکاليف انجام شده را به دفتر کميسيون تحويل و ختم دوره کارآمو

برنامه اختبار نيمه دوم سال 1392 کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه و ايلام

کارآموزاني که تا 92/7/30 دوره کارآموزي آنان به اتمام رسيده  تا 92/8/15 فرصت دارند مدارک و تکاليف انجام شده را به دفتر کميسيون تحويل و ختم دوره کارآموزي
خود را اعلام نمايند.

فرصت کميسيون براي بررسي مدارک و اعلام نظر 30 روز ( تا 92/9/15)

مهلت اعتراض احتمالي کارآموزن به تصميم کميسيون کارآموزي 5 روز و بررسي اعتراضات 10 روز ( تا 92/9/30)

محل اختبار: دبيرستان فرهنگ – روبروي ساختمان کانون

اختبار کتبي نيمه دوم سال 1392

روز

تاريخ

ساعت

امتحان

جمعه

92/10/6

9     صبح

حقوق مدني

جمعه

92/10/6

2  بعدازظهر

آئين دادرسي مدني

جمعه

92/10/13

9      صبح

حقوق جزاي عمومي و اختصاصي

جمعه

92/10/13

2  بعدازظهر

آئين دادرسي کيفري

جمعه

92/10/20

9      صبح

حقوق تجارت

جمعه

92/10/20

2  بعدازظهر

حقوق ثبت و امور حسبي

 

 

از تايخ 92/10/21 لغايت 92/10/28 اختبار شفاهي با صلاحديد و تحت نظر استادان مربوطه زمان بندي و اعلام مي شود .

12 روز مهلت براي تحويل نمرات توسط استادان مربوطه ( تا 92/11/10 )

5 روز مهلت براي اعتراض احتمالي کارآموزان از تاريخ درج در تابلو اعلانات ( تا 92/11/15 )

15 روز مهلت براي رسيدگي به اعتراضات و قطعي شدن نتيجه ( تا 92/11/30 )

92/12/7 تاريخ مراسم تحليف و اعطاء پروانه پايه يک همزمان با جشن استقلال کانون و روز وکيل مدافع

  کميسيون کارآموزي و اختبار کانـون وکلاي دادگستري کرمانشاه وايلام