18مهر 1390

تكميل فرم ثبت نام از صبح روز ۲۴/۷/۱۳۹۰ در سايت سازمان سنجش

خريد كارت اعتباري آزمون كار آموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري در سال 1390

جهت خريد كارت اعتباري آزمون كار آموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري  در سال 1390 به سايت سازمان سنجش كشور مراجعه نمائيد.

هزينه ثبت نام 60 هزار تومان است.

زمان ثبت نام از 24/7/1390 لغايت 30/7/1390