13مهر 1390

مهلت تا پايان مهرماه 1390

نامه مدير كل مالياتي استان در رابطه با تمديد مهلت ارائه و پلمب دفتر مشاغل در سال 1390