23بهمن 1390

در پی تصویب اساسنامه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام ، این کانون با صدور فراخوانی از کليه همکاران (وکلا و کارآموزان وکالت) ح

تصویب اساسنامه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

در پی تصویب اساسنامه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام ، این کانون با صدور فراخوانی از کليه همکاران (وکلا و کارآموزان وکالت) حقوق دانان، فعالان اقتصادی و علاقه مندان به امر داوری دعوت کرد نکته نظرات خود را به کانون اعلام که مورد بهره برداری قرار گيرد.
متن فراخوان و اساسنامه تصویبی در ادامه می آید:
 با توجه به تصويب اساسنامه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ايلام در جلسه مورخ 29/10/1390 هيأت مديره، چون مقرر است قواعد و آئين داوری اين مرکز بطور مشروح و کامل تدوين شود، بدينوسيله از کليه همکاران (وکلا و کارآموزان وکالت) حقوق دانان، فعالان اقتصادی و علاقه مندان به امر داوری دعوت می شود نکته نظرات مغتنم خويش را به کانون اعلام که مورد بهره برداری قرار گيرد.

اساسنامه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ايلام

 به منظور حل و فصل اختلافات و دعاوی در مدت متعارف و هزينه کمتر با استفاده از تجربه وکلا و حقوق دانان متخصص و تسهيل امکان انتخاب قاضی تحکيم توسط طرفين اختلاف و با توجه به تأکيد قرآن کريم مبنی بر صلح و سازش بين اشخاص و در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و همگام با بسياری از کشورهای جهان که در جهت توسعه امور داوری اقدام نموده اند و برای تسهيل حل و فصل اختلافات اشخاص و نيز استفاده کنندگان از خدمات وکالتی و در جهت رسيدگی تخصصی به مسايل و مشکلات حقوقی مخصوصاً بين تجار و شرکت های تجاری و فعالان اقتصادی ايرانی و کشور های همسايه و ايجاد زمينه امنيت حقوقی و قضايی که يکی از مقدمه های امنيت اقتصادی است و برای ارتباط با مراکز داوری ايرانی و غير ايرانی و نيز در راستای اهداف قانون برنامه پنجم توسعه و سياستهای قوه قضائيه (برای کاهش پرونده های دادگستری) و همچنين در جهت تشويق اشخاص به حل و فصل اختلافات از طريق مذاکره خارج از دادگستری، اساسنامه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ايلام (که اختصاراً در اين اساسنامه مرکز ناميده می شود)، پس از اعلان عمومی به وکلای عضو برای ابراز نظر به شرح ذيل به تصويب هيأت مديره رسيد.

فصل اول- کليات

ماده 1)موضوع فعاليت مرکز، داوری و تعيين داور و يا هيأتهای داوری با رعايت موازين اين اساسنامه می باشد که مرجع رسيدگی به اختلافاتی خواهد بود که به موجب توافق طرفين يا به موجب قانون و يا ارجاع محاکم و مراجع ذيصلاح به کانون وکلا يا رئيس کانون يا مرکز ارجاع می شود که از طريق داوری و با رعايت مقررات موضوعه، مفاد اين اساسنامه و آئين نامه ای که متعاقباً با پيشنهاد هيأت امنای مرکز به تصويب هيأت مديره کانون خواهد رسيد حل و فصل خواهد شد.

ماده 2) مرکز در شهرستان کرمانشاه مستقر خواهد بود و می تواند به اقتضای ضرورت و با پيشنهاد هيأت امنا و تصويب هيأت مديره کانون جهت تسريع در روند رسيدگی به صورت سيار و يا اعزام هيأت نمايندگی که ترکيب و جزئيات آن به موجب آئين نامه مرکز معين می شود در شهرستان ديگر تشکيل جلسه دهد و اقدامات مقتضی نسبت به اختلافات مربوط به آن شهرستان انجام دهد. به علاوه مرکز
می تواند با درنظرگرفتن حجم اختلافات ارجاعی ، با پيشنهاد هيأت امنا و تصويب هيأت مديره کانون در شهرستانها شعبه داير نمايد.


فصل دوم- ارکان

ماده3) مرکز دارای ارکان ذيل است :

الف) هيأت امنا

ب)داوران
ج) دبيرخانه

ماده 4) هيأت امنا مرکز با عضويت سه يا پنج نفر از وکلای دادگستری (حسب اقتضا و تصويب هيأت مديره) که شرايط عضويت در هيأت مديره را داشته باشند تشکيل می شود. اعضای هيأت امناء طی جلسه رسمی هيأت مديره و با رأی مخفی بصورت اکثريت نسبی تعيين و برای 2 سال به سمت خود منصوب خواهند شد. رياست جلسات هيأت امنا بر عهده رئيس هيأت امناء خواهد بود. جلسات هيأت امناء با حضور دو يا سه نفر (برحسب تعداد اعضای هيأت امناء) از اعضاء رسميت خواهد يافت، تصميمات هيأت امناء با اکثريت نسبی نافذ خواهد بود.

تبصره ) اعضای هيأت امناء نمی توانند در مدت تصدی در هيچ دعوا و اختلاف مورد رسيدگی سمت داوری را بپذيرند همچنين در زمان انتخاب داور يا داوران چنانچه هريک از اعضاء هيأت امنا در دعوای مطروحه به عنوان وکيل و يا مشاور مداخله مستقيم داشته باشند
نمی تواند در رأی گيری شرکت نمايد. در غير اينصورت پس از اثبات موضوع، رأی مشاراليه فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده 5) وظايف و اختيارات هيأت امنای مرکز به قرار ذيل است:

الف) انتخاب داور يا داوران با رأی اکثريت نسبی اعضای هيأت امناء از فهرستی که قبلاً به اين منظور تهيه شده است در هر مورد که به موجب توافق اصحاب دعوا يا حسب ارجاع پرونده از دادگاه صلاحيتدار امر انتخاب داور به عهده کانون وکلاء و يا مرکز داوری کانون قرار داده شده باشد. در موارد فوری و ضروری و در غياب هيأت امناء دبير و يا رئيس کانون می تواند در اختلافاتی که فوريت رسيدگی را اقتضا نمايد داور تعيين نمايد.

ب) تعيين و اعلام فهرستهای داوران معتمد کانون که از بين وکلای رسمی متقاضی کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ايلام و حسب ضرورت و تشخيص هيأت امنای مرکز از بين وکلای رسمی متقاضی ساير کانونهای وکلا دادگستری ايران برگزيده می شوند.

پ) انتخاب و عزل دبير مرکز و اتخاذ تصميم در خصوص حدود وظايف و اختيارات وی در مواردی که در اين اساسنامه پيش بينی نشده است.

ت) رسيدگی به ادعای جرح داور از سوی هريک از اصحاب دعوی مطروحه .


ث) پيگيری و احراز تخلف از ناحيه هريک از داوران منصوب در امر داوری به تقاضای يکی از طرفين داوری و سلب صلاحيت از داور متخلف و اعلام گزارش تخلف به هيأت مديره کانون.

ج) تعيين جانشين برای هريک از داوران منصوب در امر داوری در صورت استعفاء، جرح منجر به صدور تصميم پذيرش جرح، سلبصلاحيت، بيماری و يا فوت و همچنين حذف نام و تعيين جايگزين برای داورانی که به امر داوری تصدی ندارند اما نام آنها در فهرست داوران معتمد مرکز درج شده است.

در صورت استعفاء، تعليق، سلب صلاحيت، بيماری و يا فوت و در مواردی که هيأت امناء ضروری تشخيص دهد به موارد تعلل و يا اهمال داور و يا داوران منصوب که توسط دبيرکل گزارش شده و يا به نحوی از آن مطلع گرديده، رسيدگی نموده و حسب مورد با تذکر اداری و يا عزل و جانشينی وی تصميم گيری می نمايد. دبير يک نسخه از گزارش خود را همزمان برای داوران مورد اشاره ارسال خواهد کرد و طرفين داوری را از مکاتبات انجام گرفته مطلع خواهد کرد. هيأت امناء ظرف 10 روز از تاريخ دريافت گزارش و يا اطلاع از موضوع اتخاذ تصميم خواهد نمود و مراتب را به دبير و مشاراليه نيز به داوران اطلاع خواهد داد. تخطی از اين امر حسب مقررات قابل
پي گيری در هيأت مديره کانون می باشد.

چ) تدوين و اصلاح آئين نامه رسيدگی مرکز داوری برای تصويب هيأت مديره و همچنين آئين نامه های داخلی که حسب تشخيص می تواند با همکاری حقوقدانان و يا از طريق دعوت وکلای عضوکانون برای تهيه پيش نويس و يا اظهارنظر در خصوص پيش نويس تهيه شده صورت پذيرد.

ح) پيشنهاد تعرفه های داوری به تفکيک دعاوی شامل حق الزحمه داور و در صورت نصب هيأت داوری، حق سرداور و ساير داوران به علاوه هزينه های اداری و سهم کانون با رعايت مقررات مربوطه به هيأت مديره. هيأت امناء  می تواند به تقاضای کاهش هزينه داوری طرفين دعوا که با توافق و ذکر دليل انجام می شود رسيدگی و تا يک سوم از ميزان تعرفه مقرر تخفيف دهد. در صورت طولانی شدن مدت داوری به دليل شرايط خاص پرونده، هزينه داوری پس از تصميم گيری هيأت امناء حداکثر تا يک دهم قابل افزايش خواهد بود.

س) پيشنهاد حذف، اصلاح، تغيير وتکميل مفاد اساسنامه مرکز به هيأت مديره کانون .

ش) انتخاب دبير مرکز و تعيين حقوق و پاداش وی.

ماده 6) منظور از داور افرادی است که اسامی آنها در فهرست داوران معتمد مرکز درج می شود. وکلای عضو کانون وکلای دادگستری
استانهای کرمانشاه و ايلام متقاضی ثبت در فهرست داوران معتمد مرکز در رشته يا رشته های تخصصی ذيل ضمن تکميل فرم مخصوص، خلاصه ای از سوابق علمی و تجربی و نيز آثار و مقالات خود را در زمان مقرر اعلامی در اختيار دبيرخانه مرکز قرار می دهند. متقاضيان در اعلام رشته های مورد تقاضا محدوديتی ندارند هيأت امناء پس از بررسی صلاحيت علمی و عملی متقاضيان فهرست

 واجدين شرايط را تنظيم و اعلام می نمايد. فهرست مزبور علاوه براينکه روی سايت کانون قرار خواهد گرفت ازطريق مقتضی به اطلاع مراجع قضايی و نهادها و ارگان های دولتی و غيردولتی نيز خواهد رسيد.

تبصره1) داوران علاوه بر تخصص علمی و عملی می بايست عضو کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ايلام و حسب تشخيص و اعلام مرکز عضو يکی از کانونهای وکلای دادگستری ايران بوده و حداقل دارای سه سال سابقه وکالت پايه يک و يا قضاوت و فاقد مجازات انتظامی درجه3 به بالا باشند. همچنين در صورت موافقت هيأت امنا ساير حقوق دانان دارای سابقه کار علمی و عملی و نيز کارشناسان رسمی خوش سابقه می توانند تقاضای ثبت در ليست های مرکز را بدهند. موافقت نهايی با درج نام اين اشخاص با هيأت مديره می باشد.

تبصره2) مرجع رسيدگی به اعتراضات وکلای متقاضی، هيأت مديره کانون می باشد که موظف است ظرف ده روز از تاريخ ثبت اعتراض موضوع را مورد رسيدگی قرار داده و اعلام نظر نمايد نظر هيأت مديره در اين خصوص قطعی و لازم الاتباع است.

ماده 7) رشته های تخصصی مرکز عبارتند از:

1-دعاوی مربوط به مسائل تجاری بين المللی

2-دعاوی مربوط به مسائل تجاری داخلی

3-دعاوی مربوط به حق کسب و پيشه و سرقفلی و اجاره 

4-دعاوی ملکی و ثبتی

5-دعاوی مالياتی و گمرکی

6-دعاوی مربوط به حمل و نقل

7-دعاوی مربوط به ساختمان و پيمانکاری

8-دعاوی مربوط به امور مالی، بانکی و بيمه

9-دعاوی مربوط به اختلافات صنفی و حرفه ای

10-اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی زراعی و وقفی

 11-دعاوی مربوط به فضای مجازی و تجارت الکترونيک

12-دعاوی خانوادگی و ارث و احوال شخصيه

13-دعاوی مربوط به حقوق کار و کارگر و تأمين اجتماعی

14- اختلافات مربوط به تصادفات و حوادث


تبصره1) هريک از اعضاء هيأت امناء می تواند به غيراز رشته های تخصصی مذکور در اين ماده، حسب تشخيص ساير رشته های تخصصی را به هيأت امناء پيشنهاد کند تا حسب ضرورت به تصويب برسد. در اين صورت هيأت امناء بلافاصله از طريق دبيرخانه
فراخوانی برای دعوت از متقاضيان جهت ثبت تقاضا در رشته يا رشته های اعلامی جديد منتشر می کند و در جلسات بعدی درخواستهای ثبت شده مورد بررسی قرار گرفته تا با انتخاب داوران در رشته های جديد فهرست داوران معتمد مرکز را تکميل نمايد.

تبصره2) چنانچه مواردی مرتبط با ليست های مذکور نباشد، هيأت امنا حسب تشخيص خود داور يا داوران دارای صلاحيت را خارج از ليست ها انتخاب و تعيين می نمايد.

تبصره 3) تعداد داوران عضو فهرستهای مختلف در بدو امر حتی الامکان 5 نفر (حداقل) خواهد بود که به تشخيص و تصويب هيأت امناء قابل افزايش می باشد.

ماده8) دبيرخانه مرکز تحت نظر و سرپرستی دبير مرکز اداره می شود. دبيرخانه متشکل از تعدادی کارشناس حقوقی، که
حتی الامکان از بين وکلا وکارآموزان کانون می باشند و تعدادی کارمند اداری می باشد. ترکيب و شرح وظايف دبيرخانه و دبير علاوه بر مواد مصرح در اين اساسنامه در آئين نامه ای به پيشنهاد دبير و تصويب هيأت امناء تعيين می شود.

دبير موظف است بدون حق رأی در جلسات هيأت امناء شرکت نموده و گزارش جلسات را ضمن بايگانی منتشر نمايد. دبيرخانه می تواند حسب نياز از خدمات کارآموزان استفاده نموده و در اينصورت کارآموز منتخب مکلف به حسن اجرای وظايف محوله است و در هرصورت مراتب در دفترچه کارآموز قيد خواهد شد.

ماده9) وظايف و اختيارات دبير مرکز به شرح ذيل می باشد :

الف) سرپرستی و نظارت بر دبيرخانه

ب) نظارت بر حسن اداره دعاوی

پ) تهيه گزارش حقوقی ماهيانه از روند پيشرفت دعاوی ارجاعی

ت) مراقبت در پرداخت به موقع هزينه داوری توسط طرفين با رعايت ضوابط مصوب هيأت امناء.

ث) نظارت بر اعطای فرصت دفاع مناسب به اصحاب دعوی و نظارت بر صدور رأی در مهلت های قانونی.

ج) فراهم کردن تسهيلات و ملزومات دفتری برای داوران منتخب.

چ) انجام ساير اموری که با رعايت مقررات اين اساسنامه توسط هيأت امناء به دبيرخانه مرکز ارجاع خواهد شد.

ح) امضاء و ثبت مکاتبات و لوايح و اسنادی که توسط طرفين يا داور يا داوران ارائه می شود.


فصل سوم-ساير موارد

ماده 10) هزينه های داوری می بايست به حساب کانون واريز شود. دبيرخانه مشخصات حساب و مهلتهای قانونی پرداخت را به صورت کتبی به اطلاع طرفين می رساند و پس از وصول وجه، دبيرخانه رسيد وصول وجه را با قيد جزئيات به طرفين ارائه
می دهد. پرداخت هزينه های داوری و اداری و ساير پرداختها نسبت به امور داوری با دو امضاء دبير و رئيس يا نائب رئيس کانون خواهد بود.

ابلاغ اطلاعيه ها و دعوتنامه های داوران، فراهم کردن تسهيلات لازم برای داوران، از جمله ارائه فهرست به روز شده از وکلای دادگستری يا کارآموزان به داور يا داوران متقاضی که مايلند دستيار خود را از آن ليست تهيه نمايند، به عهده دبير می باشد.

ماده 11)نحوه ابلاغ اوراق دعوی و همچنين نظرات کارشناسی و تصميمات داوران با رعايت قانون آئين دارسی مدنی خواهد بود و ممکن است طبق توافق طرفين با نظر داور (مشروط به پذيرش و توافق کتبی طرفين بر آن) از طريق تلفن،پست سفارشی و ... صورت پذيرد.

ماده 12)هريک از داوران تخصصی مذکور در فهرست های اعلامی مکلف اند همزمان يا بعد از قبول سمت به مرکز داوری اعلام نمايند که با هيچيک از اصحاب دعوی در ارتباط با دعوای مطروحه و ساير امور بازرگانی و مالی آنها هيچگونه ارتباط مستقيم و غيرمستقيم نداشته و می توانند با کمال بی طرفی به موضوع ارجاعی رسيدگی نمايند. دبيرخانه يک نسخه از رونوشت اين اطلاعيه را در اختيار طرفين قرار خواهد داد. در اطلاعيه مذکور هرگونه قرابت نسبی يا سببی و دوستی با هريک از اصحاب دعوی و يا سهامداران شرکتهای مربوط و هرگونه نفع احتمالی در دعوی از ناحيه داور بايد انشاء گردد.

تبصره: داوران قبولی يا عدم قبولی سمت داوری را ظرف پنج روز اداری از تاريخ ابلاغ سمت داوری کتباً به دبيرخانه اعلام خواهند کرد.
دبيرخانه يک نسخه از رونوشت نامه مزبور را در اختيار طرفين قرار می دهد. 

ماده 13) جزئيات نحوه مداخله وکيل در پرونده های مرکز، تعداد وکلاء و نيز چگونگی مداخله مقامات کانون به عنوان وکيل و ... در آئين نامه ای به پيشنهاد هيأت امناء که به تصويب هيأت مديره کانون می رسد مشخص خواهد شد.

ماده 14)هيأت مديره کانون می تواند با توجه به وضعيت کار مرکز داوری و درآمد آن برای هيأت امناء حقوق يا پاداش مقرر نمايد.

ماده 15)مقررات اين اساسنامه و آئين نامه ای که پس از پيشنهاد هيأت امناء به تصويب هيأت مديره می رسد و ساير آئين نامه های مرتبط با عملکرد مرکز، همچنين مقررات باب هفتم از قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در داوريهای داخلی و در داوريهای بين المللی علاوه بر موارد مذکور، قانون داوری تجاری بين المللی مصوب 1376 لازم الاجرا و مجری خواهد بود .


تبصره 1:در صورت ابهام، اجمال و نياز به تفسير، هيأت امناء نظر هيأت مديره را نسبت به اين اساسنامه استعلام خواهد نمود که نظر
ارائه شده لازم الاتباع می باشد.

تبصره 2:چنانچه مواردی پيش آيد که طبق مقررات مذکور و ديگر مقررات جاريه کشور قابل حل و فصل نباشد مقررات ساير مراکز داوری معتبر در ايران و رويه مسلم آنها ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ماده16)پيش نويس آئين نامه اجرايي اساسنامه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ايلام حداکثر ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه توسط هيأت امناء تهيه که پس از تصويب نهايي هيأت مديره کانون لازم الاجرا خواهد بود. به علاوه
آئين نامه مالی مذکور در اين اساسنامه نيز ظرف مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه توسط هيأت امناء تهيه و به تصويب خواهد رسيد از تاريخ تصويب لازم الاجرا خواهد بود.

ماده17)انحلال مرکز با پيشنهاد هيأت امناء و تصويب هيأت مديره به اتفاق آراء تمام اعضاء هيأت مديره امکان پذير است. با انحلال مرکز تمامی حقوق و اموال و مطالبات و ديون و تعهدات و ... به کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ايلام منتقل می گردد.
اين آئين نامه در 17 ماده و 8 تبصره در جلسه مورخه 29/10/1390 به تصويب نهايی هيأت مديره رسيد.