تماس با کانون پست الکترونیک اعضای کانون پیوند های مرتبط جستجوی وکیل آراء وحدت رویه کتابخانه آرشیو اخبار گالری تصاویر

هیات مدیره دوره دوم

علی بیگلری

ریاست کانون

روح اله وکیلی

نایب رئیس

مرحوم عبدالامیر سالمی

عضو اصلی

خداکرم ابراهیمیان

عضو اصلی

محمدعلی کیادی

عضو اصلی

مصطفی نیری

علی البدل

حشمت اله دارابی

علی البدل

حسن گلبیدی

علی البدل