22بهمن 1390

دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

دادسراي انتظامي

علی بیگلری

دادستان

بیژن قنبری

دادیار

فرشید دلفانی

دادیار

سعید احضاری

دادیار

فرزاد کاکایی

دادیار

هوشنگ محمدی

دادیار

احمد حیدری

دادیار

حیدرمظفری

دادیار

امید ویسی

دادیار

شیرزاد محمودی

دادیار

ثریا افراه 

دادیار