22بهمن 1390

دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

دادگاه انتظامي

شعبه اول دادگاه انتظامی کانون

مصطفی نیری

ریاست دادگاه

سیروس آزادی

دادرس دادگاه

عبدالرضا رضایی

دادرس دادگاه

شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون

سید طاهر نعلینی

ریاست دادگاه

کیوان کیادی

دادرس دادگاه

رضا سنجابی

دادرس دادگاه

فوزیه کاووسی

دادرسی علی البدل