23آذر 1400

اطلاعیه 9-15

اطلاعیه:
کارآموزان محترم آزمون وکالت  سال 1399  جهت دریافت دفترچه(کارنامه) کارآموزی فردا و پس فردا م(چهارشنبه و پنجشنبه )مورخ 1400/09/24و 1400/09/25 به همراه یک قطعه عکس به کانون مراجعه فرمایند.