08آذر 1400

اطلاعیه 9-6

به نام خدا
برابر مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه
به منظور انتظام بخشیدن به درخواست‌های متقاضیان موضوع ماده ۸ لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری هچنین متقاضیان بند دال این ماده مقرر می گردد: اولاً درخواست های واصله ضمن طرح در بازه زمانی پایان مرداد و پایان دی‌ماه با ارجاع امر از ناحیه ریاست محترم کانون به نحو مقرر در ماده ۳۴ آیین نامه لایحه قانونی مزبور مطرح تا با احراز شرایط قانونی و همچنین در صورت تصویب مصوبه‌ای از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه تصمیم مقتضی نسبت به آنان اتخاذ گردد.